Νέοι ενάντια Μίσους (Μάρτιος 2015)

Η ανταλλαγή νέων «Νέοι εναντίον μίσους» πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου για περίοδο έξι ημερών με 30 συμμετέχοντες από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ιταλία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι στόχοι της ανταλλαγής νέων ήταν να δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να διακρίνουν την ρητορική μίσους, να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που έχει η ρητορική μίσους σε οποιαδήποτε λειτουργική δημοκρατία αλλά και για το θύμα, να μειώσουν το επίπεδο αποδοχής της ρητορικής μίσους και να εμπνεύσουν αλλά και να ενδυναμώσουν τους νέους να καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους μέσω μιας προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα. Επιπλέον, το παρόν έργο επιδίωξε να αντιμετωπίσει την επείγουσα ανάγκη για την απομαλοποίηση της ρητορικής μίσους στην καθημερινή πραγματικότητα των νέων και την ανάγκη να ενδυναμωθούν οι νέοι να λάβουν ενεργό στάση εναντίον του μίσους, επιτρέποντάς τους να θεωρήσουν το φαινόμενο αυτό απειλή για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε βασίστηκε στις αρχές μη τυπικής μάθησης και των εργαλείων της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Εκτός από την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών εγχειριδίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη διεξαγωγή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, τη συζήτηση και τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την παρουσίαση θεωρητικών σημείων εξουσίας, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να αναπτύξουν βίντεο ενάντια σε μίσους που είναι διαθέσιμο εδώ.