Τα Δικαιωμάτων Των Προσφύγων Και Αιτητών Ασύλου

Ο οργανισμός AEQUITAS εργάζεται για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτητών ασύλου. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ένταξη αυτών των ατόμων και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί η Κυπριακή κοινωνία όσο αφορά το καθεστώς και τα δικαιώματά τους. Αναγνωρίζουμε την ολοένα και πιο εχθρική στάση την οποία ένα μέρος της κυπριακής κοινωνίας κατέχει προς τους αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες και πιστεύουμε ότι νέοι μέθοδοι θα πρέπει να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν με στόχο την αλλαγή αυτών των αρνητικών αντιλήψεων. Ο οργανισμός συνεργάζεται με ξένες μη-κυβερνητικές οργανώσεις ούτως ώστε να αποκτήσει νέες δεξιότητες και μεθόδους για τη διαχείριση της εν λόγω κατάστασης.

Human Rights Of Refugees And Asylum Seekers