Σύντομη Εισαγωγή Στα Δικαιώματα Των ΛΟΑΤΙ Ατόμων

Δεν υπάρχουν ξεχωριστά δικαιώματα για τα άτομα ΛΟΑΤΙ καθότι θα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου. Παρόλα αυτά, σε πολλές κοινωνίες τα ΛΟΑΤΙ άτομα στερούνται τα ανθρώπινά δικαιώματά τους ως αποτέλεσμα διακρίσεων στην νομοθεσία ή/και στην νοοτροπία.

Σημαντικά Διεθνή και Περιφερειακά Έγγραφα:
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
Άρθρο 1: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς καμία διάκριση, ιδίως φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης κατάστασης.

Άρθρο 26: Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης.

Τα πιο πάνω άρθρα είναι σημαντικά σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Στην υπόθεση Toonen vs. Australia, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι οι αναφορές στο «φύλο» στα άρθρα 2(1) και 26 του Διεθνές Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Από τον Απρίλιο του 1993, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει αναγνωρίσει ότι τα άτομα ΛΟΑΤΙ είναι μέλη μιας «ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας» για τους σκοπούς της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων.

Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Το Δεκέμβριο του 2000, το Συμβούλιο ενέκρινε (δεσμευτική) Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία η οποία απαγορεύει τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Οδηγία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη, ενώ οι υπό ένταξη χώρες πρέπει εφαρμόσουν την οδηγία πριν την ένταξή τους στην ΕΕ.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Άρθρο 21(1): Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Όσον αφορά την περίπτωση της Κύπρου, οι διακρίσεις που γίνονται σε βάρος ατόμων ΛΟΑΤΙ έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση μίας σωρείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

Το Δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης
Άρθρο 19, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

  1. Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να παρενοχλείται για τις απόψεις του.
  2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του.

Το Δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
Άρθρο 22, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
1. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχής του σε αυτές για την προστασία των συμφερόντων του.

Παρά το γεγονός ότι στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο δικαίωμα σύναψης γάμου για ζευγάρια του ίδιου, οι αρχές της ισότητας και της μη-διάκρισης αποτελούν μια ισχυρή βάση για το επιχείρημα ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει σε ζευγάρια του ιδίου φύλου. Το δικαίωμα αυτό περιορίζεται για ΛΟΑΤΙ άτομα στην Κύπρο καθότι το κράτος δεν αναγνωρίζει οικογένειες του ίδιου φύλου. Ως εκ τούτου, ζευγάρια του ίδιου φύλου δεν δικαιούνται τις παροχές που χορηγούνται στα ετερόφυλα ζευγάρια όπως την πρόνοια, την ασφάλιση και τα οφέλη της απασχόλησης.
Επίσης, το δικαίωμα στη σωματική και ψυχική υγεία είναι περιορισμένο λόγω της έλλειψης κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμού, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου.

Εν κατακλείδι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, στην περίπτωση ΛΟΑΤΙ ατόμων στην Κύπρο, οι πιο πάνω ελευθερίες περιορίζονται λόγων του ομοφοβικού κλίματος που επικρατεί τόσο στο νομοθετικό όσο και στο κοινωνικό πλαίσιο