Τα Ανθρώπινα Δικαίωματα Των ΛΟΑΤΙ Ατόμων

Ο οργανισμός AEQUITAS προωθεί την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου. Υπό το πρίσμα αυτό, ο οργανισμός μας επιδιώκει να συνεισφέρει προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος τους.