Σύντομη Εισαγωγή Στα Δικαιώματα Των Ηλικιωμένων Ατόμων

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Παρά τη γήρανση του πληθυσμού, την ευάλωτη φύση των ηλικιωμένων και παρά τις αναφορές που γίνονται στα ηλικιωμένα άτομα σε άλλες διεθνείς συμβάσεις, όπως την Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, και την σχετικότητα άλλων συμβάσεων, όπως την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, δεν υπάρχει διεθνής σύμβαση η οποία εστιάζεται αποκλειστικά στα δικαιώματα των ηλικιωμένων.Τα δικαιώματα των ηλικιωμένων προστατεύονται μόνο υπό μία γενική έννοια.

Ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα ηλικίας περιλαμβάνουν:

 • Το δικαίωμα στη ζωή
 • Η ελευθερία από τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση
 • Η ελευθερία από αυθαίρετη κράτηση
 • Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή
 • Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή
 • Το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς στέγης, τροφής και ρουχισμού
 • Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, βοήθεια και προστασία
 • Το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας
 • Την πλήρη και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας
 • Την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ευημερία τους.

Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει μερικά μη-δεσμευτικά έγγραφα όσον αφορά τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα:
Το Διεθνές Σχέδιο Δράσης της Βιέννης για τη Γήρανση 1983:
Αυτό το Σχέδιο Δράσης προβλέπει ότι τα κράτη:

 • Θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν πολιτικές σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις ζωές των ηλικιωμένων ατόμων και να τους επιτρέψει να απολαύσουν πλήρως και ελεύθερα, την προχωρημένη ηλικία τους με ειρήνη, υγεία και ασφάλεια.
 • Θα διεξάγουν μελέτη των επιπτώσεων της γήρανσης του πλυθυσμού
  στην ανάπτυξη, με σκοπό να μπορέσουν οι δυνατότητες και δυναμικότητες των ηλικιωμένων να αξιοποιηθούν πλήρως και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να μειωθούν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτήν την επίδραση.

Η Διακήρυξη για τη Γήρανση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 1992
Αυτή η Διακήρυξη αποσκοπεί να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Kατάλληλες εθνικές πολιτικές και προγράμματα για τους ηλικιωμένους που θεωρούνται μέρος της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη
 • Πολιτικές που ενισχύουν το ρόλο της κυβέρνησης και που επεκτείνουν και υποστηρίζουν τον εθελοντικό τομέα και τις ιδιωτικές ομάδες.
 • Όλες οι γενιές συνεργάζονται για τη δημιουργία μίας ισορροπίας όσο αφορά την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις ικανότητες των ηλικιωμένων γυναικών.
 • Επαρκής υποστήριξη των ηλικιωμένων γυναικών για την συμβολή τους στην οικονομία και την ευημερία της κοινωνίας.
 • Ενθάρυνση των ηλικιωμένων ανδρών να αναπτύξουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές δυνατότητές τους που μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να κάνουν όταν εργάζονταν.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και συμμετοχή όλων για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων που περιλαβάνουν τους ηλικιωμένους.

Διεθνές Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση, 2002
Το Σχέδιο Δράσης ελήφθη προκειμένου να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού στον εικοστό πρώτο αιώνα και να προωθήσει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες. Το Σχέδιο Δράσης έχει τρεις τομείς προτεραιότητας: τα πρόσωπα και την ανάπτυξη, την προώθηση της υγείας και της ευημερίας των ηλικιωμένων, και τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ηλικιωμένους