Τα Δικαιώματα Των Ηλικιωμένων

Ο οργανισμός AEQUITAS αναγνωρίζει την ευάλωτη φύση των ηλικιωμένων και τάσσεται υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων τους και επιδιώκει την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος αυτών των προσώπων και την εξασφάλιση της αξιοπρέπειας και της ασφάλειάς τους. Ο οργανισμός αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες.

Συγκεκριμένα, προωθούμε τα ακόλουθα:

  • Πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων ατόμων
  • Εκπαίδευση των ηλικιωμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους
  • Συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων στα κοινά
  • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζοντας την απουσία ενός σχετικού, δεσμευτικού εγγράφου που θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τα εν λόγω δικαιώματα, ο οργανισμός AEQUITAS καλεί για μια Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων Ατόμων.

Human Rights And The Elderly