Σύντομη Εισαγωγή Στα Ανθρώπινα δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά κατοχυρώνονται από το νόμο, σε συνθήκες, στο εθιμικό διεθνές δίκαιο, στις γενικές αρχές και άλλες πηγές του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθορίζει την υποχρέωση των κυβερνήσεων να ενεργούν με συγκεκριμένους τρόπους ή να απόσχουν από ορισμένες πράξεις, με σκοπό την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων ή ομάδων.

Το 1948, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιώματων που ήταν το πρώτο επίσημο μέσο αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1950, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 1966, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.  Αυτά τέθηκαν σε ισχύ το 1976 και μαζί με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελούν το Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άλλες Συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν:
Διεθνείς:

 • Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων
 • Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των
  Γυναικών
 • Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
 • Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 1984
 • Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων
 • Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών
  Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους
 • Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας

Ευρωπαϊκες:

 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Σύμβαση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
 • Ευρωπαϊκός Χάρτη για των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας
 • Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (αναθεωρήθηκε το 1996)
 • Σύμβαση για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων

Βασικές Αρχές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα:
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
«Oλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης».

«Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

H Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών:
«Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη αvαγvωρίζoυv, εις όλα τα εξαρτώμεvα εκ της δικαιoδoσίας τωv πρόσωπα, τα καθoριζόμεvα εις τo πρώτo μέρoς της παρoύσης Συμβάσεως δικαιώματα και ελευθερίας».

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές που διακηρύσσονται στον Χάρτη των
των Ηνωμένων Εθνών, η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και
αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο».

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως ορίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η οποία αποτελεί μια βασική έννοια στο πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της όλα τα δικαιώματα που ορίζονται στις διάφορες συμβάσεις και συνθήκες. Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε
αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, είναι αναφαίρετα. Αν στερούνται ενός δικαιώματος, όπως το δικαίωμά στην εκπαίδευση, τότε αυτό περιορίζει το δικαίωμά σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.