Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Και Οι Επιχειρήσεις

Ο οργανισμός AEQUITAS υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εξειδικευμένο ρόλο στην κοινωνία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δεσμεύονται από τους σχετικούς νόμους και τις πολιτικές στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο οργανισμός AEQUITAS σημειώνει με λύπη το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες.

Επίσης, ο AEQUITAS αναγνωρίζει την υποχρέωση των κρατών όσον αφορά την προστασία κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτους. Ως εκ τούτου, τα κράτη έχουν την θετική υποχρέωση για την πρόληψη, διερεύνηση και τιμωρία των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής πρακτικής.

O AEQUITAS υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν τις 10 αρχές του UN Global Compact σε ευρύτερη κλίμακα και επίσης επιδιώκει την προώθηση της συζήτησης για το θέμα αυτό και την τήρηση των προτύπων που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο

Business

Λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, οι ευθύνες τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς έχουν αναμφίβολα αυξηθεί.