Τα Δικαιώματα Ατόμων Με Αναπηρία

O οργανισμός AEQUITAS υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και στοχεύει στην καταπολέμηση όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Κεντρικός στόχος μας είναι όλα τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν την πλήρη ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Συγκεκριμένα, μέσα από έρευνα, δραστηριότητες και συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής, ο οργανισμός επιδιώκει την:

  • Προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
  • Προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία
  • Προώθηση της ισότητας των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας
  • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους
Human Rights And Disability