Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Των Παιδιών

Ο οργανισμός AEQUITAS προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός επιδιώκει να συμμετέχει σε έργα που έχουν ως στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των παιδιών όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επίσης, ο οργανισμός θέλει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα να τους βοηθήσει να γίνουν υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους. Υπό αυτό το πρίσμα, θα επιδιώξει να ενισχύσει τη φωνή των παιδιών και των νέων.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκουμε την:

  • Ενημέρωση των παιδιών και των νέων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματά και τις θεμελιώδεις ελευθερίες μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια, στο σχολείο, στο κολλέγιο, στο πανεπιστήμιο, μέσα από τις τέχνες και τις επιστήμες.
  • Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των παιδιών και νέων στα κοινά.
  • Διασφάλιση της ένταξης των παιδιών και των νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, του πολιτισμό, του αθλητισμού και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.
  • Παροχή δυνατότητας στα παιδιά και τους νέους να κατανοήσουν την σημασία της ευρωπαϊκής οικογένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους πολιτισμούς της, στις αξίες της και των γλωσσών της.
  • Ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων ούτως ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια τους.
  • Εφοδιασμός των παιδιών και των νέων με τις δεξιότητες
    που απαιτούνται για την παρούσα και την μελλοντική ανάπτυξή τους.
  • Εκπαίδευση όλων των φορέων που έχουν ρόλο στην ζωή ενός παιδιού ή νέου, συμπεριλαμβανομένων των γονιών και εκπαιδευτικών, σε θέματα δικαιωμάτων των παιδιών.

“Στην εξυπηρέτηση των καλύτερων συμφερόντων των παιδιών, εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όλης της ανθρωπότητας.”
                                                                                                       Carol Bellamy