Σύντομη Εισαγωγή Στους Αναπτυξιακούς Στόχους Σης Χιλιετίας

Το 2000 οι ηγέτες του κόσμου συμφώνησαν στη δημιουργία της Διακήρυξης της Χιλιετίας προς τη μείωση της ακραίας φτώχειας και την επίτευξη της ανθρώπινης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2001, οκτώ ξεχωριστοί στόχοι διατυπώθηκαν για την επίτευξη των πιο πάνω. Μολονότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ τους όπως της εμβέλειας, τις ομάδες-στόχον και το νομικό καθεστώς, ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ των δύο είναι αναμφισβήτητος καθότι και οι δύο σέβονται την αξιοπρέπεια και την ισότητα όλων των ανθρώπων.

Ποιοι είναι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας:

  1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
  2. Εξασφάλιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους
  3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών
  4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
  5. Βελτίωση της μητρικής υγείας
  6. Καταπολέμηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών
  7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
  8. Ανάπτυξη μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:
1ος Στόχος – Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
Άρθρο 25(1) Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Άρθρο 11 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα.

2ος Στόχος -Εξασφάλιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους
Άρθρα 13 και 14, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα
Άρθρο 28(1)(α), Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 10, Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών
Άρθρο 5(ε)(ν), Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

3ος Στόχος – Προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών
Άρθρο 2, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρο 3, Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών
Άρθρο 3, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα
Άρθρο 2, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

4ος Στόχος – Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
Άρθρο 25, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρα 6, 24(2)(α), Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 12(2)(α), Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

5ος Στόχος – Βελτίωση της μητρικής υγείας
Άρθρο 25, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρα 10(θ), 11(ζ), 12, 14(β), Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών
Άρθρο 12, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα
Άρθρο 24(2)(δ), Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 5(ε)(ιν), Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

6ος Στόχος – Καταπολέμηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών
Άρθρο 25, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Άρθρο 12, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα
Άρθρο 24, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 12, Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών
Άρθρο 5(ε)(ιν), Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

7ος Στόχος – Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
Άρθρο 25(1), Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Άρθρα 11(1) και 12, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα
Άρθρο 14(2)(θ), Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών
Άρθρο 24, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 5(ε)(iii), Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

8ος Στόχος – Ανάπτυξη μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη
Άρθρα 22 και 28, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Άρθρα 2(1), 11(1) και 15, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα           Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας
Αντικατοπτρίζουν τις οικουμενικές αξίες για όλους Εστιάζεται σε συγκεκριμένες χώρες
Ευρεία κάλυψη (συμπεριλαμβανομένου της φτώχειας) Εστιάζεται στη φτώχεια
Δεν είναι ποσοτικά Ποσοτικά
Υποχρεωτικά Εθελοντικά
Ελάχιστα πρότυπα Εφικτοί στόχοι
Δεν υπάρχουν χρονολογικές δεσμεύσεις Υπάρχουν χρονολογικές δεσμεύσεις
Δεσμευτικά Μη-δεσμευτικά