Εκπαίδευση Στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η σημασίατηςεκπαίδευσης για τα ανθρώπιναδικαιώματαέχει προωθηθεί στη:

Παγκόσμια Διάσκεψηγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματαστη Βιέννη το 1993, όπου κάλεσε τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουντα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία καιτο κράτος δικαίου ως μαθήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τυπικής και μη-τυπικής μάθησης

Η απόφαση που ελήφθη κατά τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (1997) όσο αφορά την πρωτοβουλία για την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη με σκοπό την προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους σε μια δημοκρατική κοινωνία

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευσησύσταση 1682 (2004) η οποία κάλεσε για μια ευρωπαϊκή σύμβασηγια την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η 7η Διάσκεψητων Ευρωπαίων Υπουργών αρμόδιων για τη νεολαίατο 2005 η οποία κάλεσε για ένα έγγραφο για την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμαγια την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματαπου εγκρίθηκε απότη Γενική Συγκέντρωσητων Ηνωμένων Εθνώντο 2005.

Σύμφωνα με τον Χάρτη για την Επαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι “η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, οι πρακτικές και δραστηριότητες που εξοπλίζουν τους μαθητές με τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την κατανόηση και την ανάπτυξη των απόψεών τους που τους ενδυναμώνει να συμβάλουν στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση του παγκόσμιου πολιτισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κοινωνία, με στόχο την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.”

Η εκπαίδευση στα Ανθώπινα Δικαιώματα καλλιεργεί μία κουλτούρα κατανόησης και σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου εξασφαλίζειτη δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και την αποδοχή. Υλοποιόντας προγράμματα με θέμα την εκμάθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οργανισμός Aequitas προσπαθείνα επιτύχει τα ακόλουθα:

  • Την σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
  • Τον σεβασμό των ανθρωπίνωνδικαιωμάτωνκαι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
  • Την κοινωνική ένταξη μέσω της εκτίμησηςτης πολιτιστικής, θρησκευτικής, γλωσσικήςκαι εθνοτικής πολυμορφίας
  • Την ισότητα των φύλωνστον ιδιωτικόκαιδημόσιο τομέα
  • Εξοπλίσει άτομα και τις κοινότητες με το πνεύμα της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
Human Rights Education

“Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.”

Άρθρο 26, Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.